Responsabil financiar

Atribuții principale:

 • Se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiare-contabile a GAL-ului;
 • Efectuează operaţiunile bancare;
 • Înscrie în registre operaţiunile efectuate (ordine de plată, remiteri bancare, emitere facturi, evidenţă încasări);
 • Preia și verifică seturile de documente din departamente, întocmeşte deconturile estimative şi deconturile pentru deplasările externe;
 • Întocmeşte lunar declaraţiile de impozite, taxe si contributii aferente salariilor;
 • Întocmirea situaţiilor financiare anuale şi semestriale;
 • Colaborează la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiare şi contabile, precum şi la salvarea datelor informatice;
 • Pune la dispozitia cenzorului și/sau a auditorului toate documentele contabile necesare întocmirii raportului cenzorului sau autitorului.
 • Participă la toate etapele de control din partea ANAF prezentând și certificând documentele puse la dispoziție.
 • Transmite către Comitetul Director, bugetul estimativ pentru trimestrul următor, respectiv bugetul estimat a fi angajat în anul următor şi plăţile estimate a fi efectuate în aceasta perioada;
 • Realizează cash flow necesar implementării proiectelor unde GAL-ul este beneficiar.
 • Asigura relația directa cu băncile finanțatoare în vederea obținerii creditelor necesare proiectelor unde GAL-ul are calitatea de beneficiar.
 • Verifică corectitudinea întocmirii și completării documentelor justificative aferente cheltuielilor efectuate;
 • Întocmește cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare .

Atribuții secundare:

 • Arhiveaza si asigura pastrarea tuturor documentelor justificative referitoare la cheltuielile şi controalele privind intervenţia în cauză, în original sau copie conformă cu originalul;
 • Primește și verifică conformitatea Cererilor de plată aferente proiectelor aflate în implementare din Strategia de dezvoltare locală GAL Valea Teleajenului;
 • Îndeplineşte alte sarcini specifice funcției și legale trasate de către manager.