Manager

Atribuții principale:

 • Coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru;
 • Îndrumă şi coordonează echipa care lucrează în cadrul asociaţiei;
 • Respectă deontologia profesională în lucru cu beneficiarii;
 • Întocmeşte programul de lucru al echipei în conformitate cu obiectivele şi activităţile planificate;
 • Respectă programul de lucru al serviciului;
 • Asigură consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa proiectele depuse.
 • Asigura promovarea capacității de management de proiect a actorilor relevanți.
 • Stabileşte şi menţine relaţii cu toate instituţiile şi organizaţiile comerciale şi necomerciale implicate în proiectele GAL-ului;
 • Promovează activităţile şi obiectivele GAL-ului în cadrul comunităţilor locale;
 • Pregăteşte şi implementează planurile de acţiuni şi a procedurilor de lucru, monitorizare, evaluare;
 • Elaborează Procedura de selecție nedescriminatorie, transparentă având criterii obiective de selecție a proiectelor menite să evite conflictul de interese.
 • Elaborează Procedura de selecție astfel încât să se asigure că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri ce nu au statul de autoritati publice și permite selecția prin procedură scrisă.
 • Asigură coerența Strategiei de dezvoltare locală prin acordarea de prioritate acelor proiecte ce își aduc contribuția la obiectivele și țintele strategiei.
 • Propune o tematica de pregătire continuă a echipei de lucru;
 • Supervizează şi evaluează periodic activitatea membrilor echipei;
 • Supervizează personalul în vederea însuşirii şi exercitării de către membrii echipei a atribuţiilor cuprinse în fişa postului;
 • Întocmeşte Planul de activitate trimestrial;
 • Elaborează și supune spre aprobare Planul de Gestionare, Monitorizare, Evaluare și Control a SDL;
 • Întocmeşte Rapoarte trimestriale, anuale privind activitatea desfăşurata în cadrul asociaţiei;
 • Răspunde de gestionarea corespunzătoare a resurselor materiale, financiare şi umane
 • Identificarea posibililor finanţatori pentru proiecte similare viitoare;
 • Creează şi stabileşte parteneriate cu alte GAL-uri, ONG-uri, APL şi agenţii economici;
 • Mediatizează activităţile proiectului, practicile pozitive şi diseminează informaţia în comunitate şi regiune;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţiuni specifice și legale solicitate de Consiliul Director al GAL-ului;
 • Este responsabil pentru implementarea cu succes a activităţilor proiectului şi atingerii rezultatelor planificate în proiect;
 • Menţine legatura (informează, ia decizii, etc) între Consiliul director, Adunarea Generala si Comitetul de Selecție al asociaţiei;
 • Menţine legătura cu institutiile implicate în implementarea strategiei Gal Valea Teleajenului.

Atribuții secundare:

 • Desfășoară activități de animare a teritoriului Gal Valea Teleajenului
 • Asigură promovarea activităților Gal-ului la nivelul publicului larg și la nivelul potențialilor beneficiari ai proiectelor;
 • Sprijină echipa de management în planificare, derulare, monitorizare, evaluare, raportare tehnico-financiară aferente implementării activităţilor proiectului.
 • Managerul GAL este intermediar între GAL și grupurile țintă specific, fiind responsabil față de aceste părți;
 • Desfășoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor GAL;
 • Distribuie informații care dau posibilitatea grupurilor țintă să înțeleagă politicile promovate de GAL;
 • Formuleaza mesaje, pregătește și prezintă materiale de comunicare si promovare;
 • Contribuie nemijlocit la activitățile de Comunicare și informare destinate locuitorilor teritoriului și actorilor implicați în dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna funcționare a GAL și implementarea tuturor actiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locala:
  • Întâlniri – conferințe
  • Seminarii
  • Grupuri de lucru
  • Afișe, publicații
  • Acces baze de date
  • Elaborare și diseminare material
  • Relații cu mass-media;
 • Identifică problemele din teritoriu care îngreunează sau frânează dezvoltarea locala;
 • propune soluţii pentru rezolvarea lor/inițiază concepte, măsuri și proiecte capabile să soluționeze problemele locale;
 • Promovează oportunităţi de finanţare.
 • Pregătește și publică propuneri și proceduri permanente depunere de proiecte.
 • Pregătește și publică criteriile de selecție.
 • Lansează apelurile de selecție depunere proiecte, convocând în acest sens membrii comitetului de selecție.
 • Efectuează activitatea de publicitate cu privire la apelurile de selectie: (afisare la sediul UAT-urilor, CR AFIR, OJ AFIR, CDRJ, sediul GAL).
 • Asigură logistica necesară Comitetului de selecție în activitatea sa de evaluare proiecte și soluționare a contestațiilor.