Responsabil monitorizare

Atribuții principale:

 • Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite;
 • Colaborează cu echipa de management în realizarea activităţilor şi atingerea obiectivelor proiectului;
 • Participă efectiv la derularea activităţilor proiectului;
 • Asigură şi coordonează activităţile din teritoriu şi activităţile legate de formare reţea (GAL);
 • Elaborează împreună cu ceilalţi experţi documentele şi formularele necesare activităţilor de colectare a informaţiilor (chestionare, documente cumulative, etc.);
 • Participă şi colaborează cu echipa la activităţile de colectare, gestionare, prelucrare a datelor din comunităţile alocate;
 • Participă la organizarea şi derularea atelierelor de lucru în cadrul proiectului;
 • Participă la diseminarea informaţiilor în comunităţi;
 • Asigură comunicarea externă referitoare la acest proiect între organizaţie şi toţi partenerii/ colaboratorii din comunele ţintă alocate;
 • Răspunde pentru planificarea, implementarea şi raportările interne ale proiectului şi le supune spre avizare managerului de proiect;
 • Comunică problemele ivite şi propune metode de soluţionare, în măsura ariei de responsabilităţi
 • Elaborează/ depune rapoartele lunare de activitate/ rapoarte de progres şi supunerea lor spre avizare managerului de proiect;
 • Contribuie nemijlocit la activitatile de Implementare aproiectelor în cadrul GAL;
 • Sprijină beneficiarii proiectelor în definirea tuturor aspectelor necesare implementării proiectelor;
 • Intocmeste rapoarte tehnice de monitorizare;
 • Previne, identifica si corectează iregularităţile;
 • Monitorizeaza trimestrial şi anual, fiecare raport de progres;
 • Evalueaza periodic, stadiul de implementare al SDL (indeplinirea activitatilor, conform graficelor şi termenelor stabilite, indicatoriicheie de performanţă stabiliţi etc.) şi stabileste recomandările pentru îmbunătăţirea activităţii;
 • Aprecieaza gradul de realizare a obiectivelor şi stabileste impactul proiectului;
 • Anunta deficientele apărute în derularea proiectului pe baza rezultatelor evaluărilor periodice şi finale;
 • Operează şi adaptează baza de date;
 • Întocmeşte raportul bi-anual care se transmite Comitetului Director, pe baza rapoartelor trimestriale;
 • Începând cu anul al doilea de implementare al fiecărui proiect, împreuna cu Responsabilul de evaluare, întocmeşte rapoarte anuale privitoare la impactul socio-economic al proiectelor, pe baza rapoartelor de progres primite de la managerii proiectelor finantate;
 • Realizează evaluarea finală care are ca rezultat: o declaraţie cu privire la ceea ce a fost realizat, o explicaţie a ceea ce s-a întâmplat, o planificare mai bună pentru proiectele viitoare, include: rezultatele obţinute, obiectivele atinse,managementul financiar, impactul extern/intern al rezultatelor proiectului;
 • Luarea operativa a deciziilor legate de depistarea problemelor incadrul implementarii;
 • Furnizarea de informații către factorii de decizie superiori, dar și către organisme de decizie exterioare GAL-ului, colaborează cu reprezentanţii CDRJ AM Iasi şi AFIR;
 • Contribuie nemijlocit la activitatile de Implementare a proiectelor în cadrul GAL;
 • Îndeplineşte alte sarcini trasate specifice funcției și legale de către manager.

Atribuții secundare:

 • Primește si evalueaza Cererile de plata aferente proiectelor ce au fost selectate în cadrul SDL și nu au făcut parte din proiectele ce le-a realizat conformitatea și eligibilitatea, sub coordonarea Responsabilului financiar care coordonează activitatea;
 • Efectuează activităţi de teren în comunităţile ţintă în campaniile de informare şi promovare în teritoriu, sub supervizarea responsabilului cu activităţile de promovare;
 • Verifică conformitatea proiectelor şi respectarea criteriilor de eligibilitate sub coordonarea Responsabilului cu evaluarea conformității și eligibilității proiectelor;
 • Asigură promovarea activităților Gal-ului la nivelul publicului larg și la nivelul potențialilor beneficiari ai proiectelor.